OSMANLI BORÇLARI TARİHİ (Duyûn-u Umûmiye)


Büyütmek için resme tıklayın...
ISBN :
978.975.267.814.9
Yayınevi :
Berikan Yayınevi
Basım Yeri / Yılı :
ANKARA / 2013
Sayfa Sayısı :
504
Ebat :
14 cm X 24 cm
Fiyatı :
Sorunuz..

Ulus­la­ra­ra­sı si­ya­sal ant­laş­ma­lar­da, si­ya­sal de­ği­şim sü­reç­le­ri öl­çü­sün­de, bir sü­rek­li­lik mev­cut de­ğil­dir. Di­ğer bir de­yiş­le, ulus­la­ra­ra­sı si­ya­sal iliş­ki­ler dai­ma bir elas­ti­ki­yat için­de­dir. Çün­kü bu iliş­ki­ler, herza­man ay­nı dü­zey­de bir de­vam­lı­lık ar­zet­mez­ler.

Bu­nun kar­şı­sın­da,sü­rek­li­lik gös­te­ren, bir de­fa ve­ril­di­ği ya­hut ic­ra edil­di­ği za­man de­ğiş­ti­ri­le­me­yen ant­laş­ma­lar eko­no­mik ve ti­ca­ri ant­laş­ma­lar­dır.Bu tip ant­laş­ma­lar, dev­let­le­rin ya­pı­la­rı­na gö­re, bir ta­raf aley­hi­ne ol­mak üze­re dai­ma de­ği­şim ar­ze­der. Bu­na en iyi ör­nek, Os­man­lı Dev­le­ti­nin Av­ru­pa dev­let­le­riy­le yap­tı­ğı eko­no­mik ve ti­ca­rî ant­laş­ma­lar­dır.

İl­kin ka­pi­tü­las­yon­lar ola­rak kar­şı­mı­za çı­kan bu ti­ca­rî ant­laş­ma­lar, XVII­I. yüz­yı­la ge­lin­di­ğin­de,bü­tü­nüy­le Os­man­lı Dev­le­ti aley­hi­ne ola­rak ge­liş­miş, so­nuç­ta dev­le­ti bir açık pa­zar ha­li­ne ge­tir­miş­ti. Bu olum­suz ge­liş­me­ler so­nu­cu,Batılı ka­pi­ta­list dev­let­ler­den borç al­mak zo­run­da bı­ra­kı­lan Os­man­lı Dev­le­ti, ni­ha­yet te­ker­rür eden bu borç­lar al­tın­da ezi­le­rek, hız­lı bir çö­küş sü­re­ci­ne gir­miş­tir.

Os­man­lı Dev­le­ti’nin güç­lü ol­du­ğu dö­nem­ler­de, bu ti­ca­ret ant­laş­ma­la­rı­nın dev­let bün­ye­si­ne olum­suz bir et­ki­si ol­ma­mış, fa­kat si­ya­sal ve eko­no­mik za­af dö­nem­le­rin­de dev­le­tin çö­kü­şü­ne bü­yük iv­me­ler ka­zan­dır­mış­tır.

Alı­nan bu borç­lar,İm­pa­ra­tor­lu­ğun ta­rih sah­ne­sin­den si­lin­me­sin­den son­ra bi­le prob­lem ol­ma­ya de­vam et­miş, bu im­pa­ra­tor­luk­tan top­rak alan dev­let­ler, özel­lik­le Os­man­lı borç­la­rı­nın yüz­de yet­mi­şi­nin ken­di­si­ne yük­len­di­ği Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, uzun bir sü­re bu borç­lar­la uğ­raş­mak zo­ru­na kal­mış­tır.

Ki­ta­bın “Gi­riş“bö­lü­mün­de dev­let borç­lan­ma­sı ko­nu­sun­da ge­nel bir bil­gi ver­dik. Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma es­na­sın­da, ko­nu ile il­gi­li ola­rak ya­zı­lan bel­li baş­lı kay­nak­lar göz­den ge­çi­ril­miş­tir. Ay­rı­ca ko­nu yal­nız­ca mâlî açı­dan ele alın­ma­mış,hu­ku­kî ve ik­ti­sa­dî yön­le­ri­ne de te­mas edil­miş­tir.

Os­man­lı Dev­le­ti’nin çö­kü­şü­nün en bü­yük et­ken­le­rin­den bi­ri olup, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ninde omuz­la­rın­da 30 yıl ka­dar bir yük oluş­tu­ran Os­man­lı Dış Borç­la­rı ko­nu­ya il­gi du­yan­la­ra bir açı­lım ge­ti­re­bil­miş­se,ama­cı­na ulaş­mış ola­cak­tır.

© 2020   Berikan Yayınevi   -  Tüm hakları saklıdır.   |   GMK Bulvarı No:80/1 Maltepe Ankara TÜRKİYE  -  Tel: +903122326218  -  Faks: +903122321499  -  berikan@berikanyayinevi.com.tr
Berikan Yayınevi sitesinde kullanılan kitap, dergi, bülten, dijital eser, fotoğraf, haber gibi içeriği, sitenin görünüm ve teknik değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Verisayar Bilişim Teknolojileri